Ga naar ippies.nl

Het snelste online spaarprogramma van Nederland!

Via ippies.nl kun je shoppen bij meer dan 2.000 webwinkels. Bij alles wat je koopt, spaar je ippies en die zijn geld waard! Zo spaar je razendsnel tot wel 10% van je aankoopbedrag.

Gratis ippies! Start nu met sparen. Verzilver je ippies.nl Cadeaukaart.
"

Het snelste online spaarprogramma van Nederland!

Via ippies.nl kun je shoppen bij meer dan 2.000 webwinkels. Bij alles wat je koopt, spaar je ippies en die zijn geld waard! Zo spaar je razendsnel tot wel 10% van je aankoopbedrag.

Shop via ippies.nl bij meer dan 2.000 webwinkels.

Pijl

Spaar gratis en automatisch tot 10% van je aankoopbedrag.

Pijl

Geef je gespaarde ippies lekker uit in de cadeaushop of betaal ermee in aangesloten webwinkels.

Snel sparen bij iedere online aankoop!

Vind makkelijk en snel een webwinkel of specifiek product via ippies.nl,
plaats je bestelling en de ippies worden automatisch bijgeschreven op jouw persoonlijke ippies.nl account. Het aantal ippies dat je ontvangt verschilt per webwinkel. Ga naar de pagina van de webwinkel om precies te zien hoeveel ippies je kunt sparen.

ippies.nl is Business Partner van Thuiswinkel.orgippies.nl is Business Partner van Thuiswinkel.org